Privacy Statement

Privacy

Persoonlijke gegevens die via deze website worden ingewonnen, worden enkel gebruikt binnen voor het verwerken van bestellingen,  om contact met u op te nemen en om updates en marketing aan te bieden. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven of verkocht.

Deze website is eigendom van

Nutri Sport bvba, Autolei 150, 2160 Wommelgem,

BTW : BE0477.007.792  TEL  : 00 32 475.41.49.97

Dit privacy beleid informeert u over de wijze waarop informatie die u verstrekt via deze site wordt verzameld, gebruikt en doorgegeven. Wij adviseren u om de tekst van dit privacy beleid geheel te lezen vooraleer u informatie verstrekt via deze site. Het bezoeken van deze website houdt de aanvaarding in van alle voorwaarden en verklaringen die hieronder worden meegedeeld. Het Belgische recht is van toepassing op deze internetsite.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Nutri Sport BVBA, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992
Nutri Sport BVBA gebruikt uw gegevens voor het toezenden van informatie [op uw verzoek] over haar producten, diensten, speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@nutrisport.be of een brief te sturen naar Nutri Sport bvba, Autolei 150, 2160 Wommelgem.

Als u een bestelling plaatst, wordt uw naam, adres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt om de bestelling uit te voeren.

Overdracht aan derden :
Uw gegevens worden niet overgedragen aan derden, behalve op grond van een wettelijke verplichting.

Minderjarigen :
Een speciale opmerking voor ouders en voogden. Nutri Sport bvba verzoekt ouders en voogden toezicht te houden op het gebruik van internet door minderjarigen. Nutri Sport bvba vraagt minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om geen persoonsgegevens te verstrekken. Minderjarigen mogen alleen samen met hun ouders of voogden van deze dienst gebruikmaken. De ouders of voogden moeten dan toestemming geven voor het verstrekken van de persoonsgegevens van de minderjarige.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wising, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

–              zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

–              een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [aan te vullen];

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Cookies :

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekst bestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Toegang en correctie :
Opdat uw persoonsgegevens steeds accuraat, actueel en compleet zouden zijn, verzoeken wij u ons in kennis te stellen van elke wijziging via email, fax of schriftelijk bericht. Wij zullen alle redelijke maatregelen treffen om te voldoen aan elk verzoek tot actualisatie of correctie van via deze site ingezamelde persoonsgegevens.

Beveiliging :
We treffen alle redelijke maatregelen om het doorzenden van persoonsgegevens naar onze site te beschermen, alsook om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, verandering of vernietiging. Bemerk evenwel dat handelingen over het Internet nooit 100 % veilig of storingsvrij zijn, inbegrepen het zenden van e-mails van en naar deze site. U dient zorgvuldig te bepalen welke informatie u naar ons zendt via e-mail. Wachtwoorden, identificatiegegevens of andere toegangsmodaliteiten die op deze site van toepassing zijn, dienen door u op vertrouwelijke wijze te worden behandeld. Bemerk dat wij geen controle uitoefenen over deze websites en dat ons privacy beleid niet van toepassing is op deze websites. Het is aangewezen, telkens wanneer u een website bezoekt, het privacy beleid van de betreffende website te raadplegen.

Uw rechten :
De persoonsgegevens die in bestanden worden opgeslagen, worden door Nutri-Sport bvba enkel gebruikt om u op de hoogte te houden van hun commerciële activiteiten. U aanvaardt dat uw gegevens door Nutri-Sport bvba verwerkt worden voor direct marketing en promotie-doeleinden.

Conform de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, alsmede het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, per aangetekende brief gericht Nutri Sport bvba, Autolei 150, 2160 Wommelgem, België
Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen m.b.t. onze activiteiten en/of indien u eventuele vragen heeft betreffende de verwerking van uw gegevens, gelieve ons dit dan te laten weten.

De beheerder van het bestand is Nutri Sport bvba, Autolei 150, 2160 Wommelgem, België

Wijzigingen :
Nutrisport bvba behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Iedere aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.